Legado de Theros

Theros era o noso amigo. E este verán hai dez anos que marchou para o Valhalla, onde estará bebendo birras e escoitando metal.

Mais ademais de excelente amigo e mellor persoa, tamén era roleiro. Porque realmente Theros era o nome do seu cabaleiro templario. Compartimos coa persoa moitos momentos e moitas aventuras, e unha gran parte deles foron nunha mesa rolando dados xunta a súa personaxe. Pasamos longas sesións chamando por Theros o clérigo para nos vir curar na batalla.

Por desgraza, o noso amigo non pode ser inmortal nin pode se resucitado cun conxuro de nivel 7, pero Theros si. Dos heroes sempre quedan lendas, rumores, fazañas, mitos. Son inmortais mentres se fale deles. E iso queremos facer con Theros.

Queremos converter a Theros no nome de personaxe recorrente nas partidas e campañas das mesas de todo o mundo. Ese tesouro perdido na montaña? Era de Theros, o lendario e valoroso heroe. Precisas un contacto no gremio local? Podes falar con ese que chaman Theros, malia que sexa un pouco canalla. E o borracho que canta durante as festas da vila? Tamén pode ser Theros, agarrado á súa pinta. E é que, como todas as lendas, será por veces inconsistente. Así que haberá aventuras nas que falen ben del, pois botaba raios polos ollos e medía vinte palmos e mataba orcos de trinta en trinta; e noutras dirán del que era un nugallán movido pola codicia que esixía pago por adiantado. Non hai dous Theros iguais.

Gustaríanos que aí fóra houbese unha enorme colección de aventuras de rol onde figure Theros dalgunha forma. Nalgunhas pode ter un lugar protagonista: a búsqueda do seu tesouro longamente perdido, ir rescatalo ás profundidades dunha cidadela drow. Noutras, apenas un lugar secundario: o PNX rival co que loitades nunha taberna, o nome do monte onde ir combater os trasgos («o Pico Theros»), a estatua que sostén esa xoia no castelo abandonado e cuxa placa apenas se le xa… Pois así é a pegada dos heroes: nas cousas grandes e nas cousas pequenas.

Así que, se queres axudarnos a inmortalizar o noso amigo, inclúeo nas túas partidas. Escribe aventuras nas que apareza. Comparte esta iniciativa nas redes co cancelo #LegadoDeTheros. Lémbrate de Theros, para que perviva por sempre, en honor aos bos e imperecedoiros momentos compartidos por todes nós nunha mesa coas nosas amizades.

E se queres que a túa homenaxe apareza nesta páxina, envíanos o PDF da aventura, ou a ligazón para Youtube, ou a entrada no blog a legadodetheros@gmail.com e engadirémolo aquí, como estas boas persoas que xa o fixeron:

Theros era nuestro amigo. Y este verano hará diez años que se fue al Valhalla, donde estará bebiendo birras y escuchando metal.

Pero además de excelente amigo y mejor persona, tamén era rolero. Porque realmente Theros era el nombre de su caballero templario. Compartimos con la persona muchos momentos y muchas aventuras, y una gran parte de ellos fueron en una mesa lanzando dados junto a su personaje. Pasamos largas sesiones llamando por Theros el clérigo para que nos viniese a curar en la batalla.

Por desgracia, nuestro amigo no puede ser inmortal ni puede ser resucitado con un conjuro de nivel 7, pero Theros sí. De los héroes siempre quedan leyendas, rumores, hazañas, mitos. Son inmortales mientras se hable de ellos. Y eso queremos hacer con Theros.

Queremos convertir a Theros en el nombre de personaje recurrente en las partidas y campañas de mesas de todo el mundo. ¿Ese tesoro perdido en la montaña? Era de Theros, el legendario y valeroso héroe. ¿Necesitas un contacto en el gremio local? Puedes hablar con ese al que llaman Theros, aunque sea un poco canalla. ¿Y el borracho que canta durante las fiestas del pueblo? También puede ser Theros, agarrado a su pinta. Y es que, como todas las leyendas, será a veces inconsistente. Así que habrá aventuras en las que hablen bien de él, porque echaba rayos por los ojos y medía veinte palmos y mataba orcos de treinta en treinta; y en otras dirán de él que era un vago movido por la codicia que exigía pago por adelantado. No hay dos Theros iguales.

Nos gustaría que ahí fuera hubiese unha enorme colección de aventuras de rol donde figure Theros de alguna forma. En algunas puede tener un lugar protagonista: la búsqueda de su tesoro largamento perdido, ir a rescatarlo a las profundidas de una ciudadela drow. En otras, apenas un lugar secundario: el PNJ rival con el que peleáis en una taberna, el nombre del monte donde ir a combatir a los trasgos («Pico Theros»), la estatua que sostiene esa joya en el castillo abandonado y cuya placa apenas se le ya… Porque así es la huella de los héroes: en las cosas grandes y en las cosas pequeñas.

Si quieres ayudarnos a inmortalizar a nuestro amigo, inclúyelo en tus partidas. Escribe aventuras en las que aparezca. Comparte esta iniciativa en las redes con el hashtag #LegadoDeTheros. Acuérdate de Theros, para que perviva por siempre, en honor a los buenos e imperecedores momentos compartidos por todes en una mesa junto a las amistades.

Y si quieres que tu homenaje aparezca en esta página, envíanos el PDF de la aventura, ou el enlace a Youtube, o la entrada en el blog a legadodetheros@gmail.com y lo añadiremos aquí, como estas buenas personas que ya lo hicieron:

Theros was our friend. And this summer, it will be ten years since he left for Valhalla, where he'll be drinking beers and listening to metal music.

But, beyond an excellent friend, he was also a role-player. Because, actually, Theros was the name of his templar knight. We shared with the person many good times and a lot of adventures, and a big part of them were sitting around a table with his character. We spent long sessions calling for Theros the cleric to come heal us in battle.

Unfortunately, our friend can't be made immortal, nor can he be resurrected with a 7th-level spell, but Theros can. From heroes, legends, rumours, exploits, myths always remain. They are immortal as long as they are spoken about. And that's what we want for Theros.

We want to make Theros the recurrent character name for games and campaigns in tables worldwide. That treasure lost up in the mountain? It belonged to Theros, the legendary brave hero. Do you need a contact in the local guild? You can talk to the one they call Theros, though he's a bit of a ruffian. And the drunkard singing during the town's festivities? It could also be Theros, holding on to his pint. And that's because, as it happens to all legends, it can be at times inconsistent. So there'll be adventures that speak well of hime, because he had laser eyes and measured twenty feet and he killed orcs by the dozen; but in others they'll say he was a lazy muck moved by greed that demanded to be paid in advance. There are no two equal Theros.

We'd like for it to exist out there a big collection of roleplaying adventures where Theros is featured in some way. In some he can have a central place: the search for his long lost treasure, a quest to rescue him from the depths of a drow citadel. In others, barely a secondary mention: the rival NPC you fight in a tavern, the name of the hill where to go combat the goblins ("Mt. Theros"), the statue holding that jewel in the abandoned castle whose plaque can be barely read anymore… Because that's the print that heros leave: both in the big and the small stuff.

If you want to help us immortalise our friend, put him in your games. Write adventures where he shows up. Share this initiative in your social networks with the hashtag #LegadoDeTheros. Remember Theros, so he may live forever, in honor of all the good, everlasting moments shared around a table with our friends.

And, if you'd like your homage to be featured in this page, send us the PDF of the adventure, or the link to the Youtube video, or your blogpost, to legadodetheros@gmail.com and we'll add it here, like these good people have already done: